Voorkom discussie: stel altijd een goede leningsovereenkomst op

De laatste jaren heeft de Belastingdienst veel aandacht voor leningen tussen vennootschappen.
Als de lening niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, dan is de lening onzakelijk. Van een
onzakelijke lening kan sprake zijn als geen aflossingsschema is overeengekomen of als aan de
schuldeiser onvoldoende zekerheden zijn verstrekt.

Is sprake van een onzakelijke lening, dan is een verlies op die lening niet aftrekbaar van de winst.

Om te voorkomen dat een lening onzakelijk is, moet er allereerst een leningsovereenkomst opgesteld worden.
Zorg dat er goede afspraken worden gemaakt over de te betalen rente en aflossing en over zekerheden voor
de schuldeiser. Dit geldt ook als de lening wordt verstrekt tussen de vennootschap en de aandeelhouder-
natuurlijk persoon.

Heeft u geld geleend bij uw B.V. voor de eigen woning, dan zal de Belastingdienst ook een hypothecaire
inschrijving als eis stellen.

Advies nodig? Neem dan contact met ons op.