Wet arbeidsmarkt in balans: wat er verandert vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Het doel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is om de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner te maken, omdat werknemers met een vast contract vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten hebben dan flexibele werknemers.

Wijzigingen:

1. Hoge of lage WW-premie en de sectorpremie vervalt
• Lage WW-premie o.a. voor werknemers met een vast contract (niet zijnde een oproepcontract) en werknemers onder de 21 jaar die maximaal 52 uur per maand verloond hebben gekregen.
• Hoge WW-premie in alle andere gevallen.

2. Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond
De cumulatiegrond betekent dat meerdere redenen voor ontslag via de kantonrechter kunnen worden gecombineerd. De kantonrechter kan naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen. Deze vergoeding bedraagt maximaal 50% van de transitievergoeding.

3. Transitievergoeding
De werknemer heeft recht op de transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. De vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar. Voor perioden korter dan een jaar wordt dit naar rato vastgesteld. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2020 voor de gehele arbeidsperiode, dus ook voor de arbeidsperiode vóór 1 januari 2020.

4. Ketenregeling
Vanaf 2020 kunnen weer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar (nu: 2 jaar) worden aangegaan, tenzij in een CAO andere regels staan. Het contract na 3 tijdelijke contracten is automatisch een vast contract. Op arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2020 is de nieuwe ketenbepaling van 3 jaar van toepassing, tenzij hier in een CAO in het voordeel van de werknemer van is afgeweken.

5. Oproepkrachten – per 1 januari 2020 wijzigt o.a. het volgende:
• De oproeptermijn is minimaal 4 dagen van te voren. In een CAO kan de oproeptermijn worden verkort tot minimaal 1 dag. Bij een kortere oproeptermijn is de werknemer niet verplicht om te komen werken.
• Als het aantal uren na de oproeptermijn door de werkgever wordt gewijzigd, heeft de werknemer recht op loon over de oorspronkelijk opgeroepen uren.
• De werkgever is verplicht om na 1 jaar een aanbod te doen voor een contract met een vaste arbeidsomvang. Dit aantal uren moet hetzelfde zijn als het gemiddeld aantal uren die als oproepkracht zijn gewerkt.
• Oproepkrachten die op 1 januari 2020 al langer dan een jaar werken moeten vóór 1 februari 2020 een vaste arbeidsomvang aangeboden krijgen.